Staňte se členem hnutí a pojďte s námi měnit budoucnost České republiky.

Práva a povinnosti člena hnutí


 1. Člen má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,

 2. volit a být volen do funkcí ve hnutí,

 3. být informován o přijatých usneseních orgánů hnutí,

 4. předkládat orgánům hnutí návrhy, stížnosti a připomínky,

 5. svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům hnutí,

 6. v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,

 7. účastnit se s výjimkou hlasování zasedání orgánů hnutí, jestliže se rozhoduje o jeho osobě.


 1. Člen je povinen:

 1. Prosazovat cíle a program hnutí,

 2. řídit se stanovami a vnitřními předpisy hnutí,

 3. plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,

 4. plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,

 5. platit stanovené členské příspěvky v určené lhůtě,

 6. neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce, a skutečnosti, které mohou vést k ukončení jeho členství ve hnutí.

Pokud nebudete členem hnutí, můžete se stát registrovaným příznivcem hnutí.

Registrovaní příznivci

 1. Registrovaný příznivec hnutí může být každý občan starší 15 let, který podporuje programové zásady a cíle hnutí. Registrovaným příznivcem se zájemce stane po vyplnění registračního formuláře a zaplacením stanoveného ročního příspěvku pro příznivce hnutí.

 2. Registrovaní příznivci hnutí mohou podávat návrhy orgánům hnutí, mohou se účastnit diskusních setkání, být členy odborných komisí a kandidovat na kandidátkách hnutí. Mají právo se účastnit orientačních elektronických hlasování organizovaných hnutím.

 3. Pro ukončení statusu registrovaného příznivce se přiměřeně použijí ustanovení o ukončení členství.