Žádost o členství v hnutí Plán Česká republika na 1. místě!

Členové hnutí

Článek 3. Členství

Členem hnutí může být státní občan starší 18 let, který není členem jiného politického hnutí nebo strany, je plně svéprávný a souhlasí s programovými zásadami a cíli.

O přijetí za člena hnutí rozhoduje předsednictvo hnutí, a to do 2 měsíců od doručení přihlášky kanceláři hnutí. Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště zájemce a čestné prohlášení, že je státním občanem.

Přihláška se podává kanceláři hnutí prostřednictvím místní organizace. V případě, že se člen přihlašuje do nově vznikající místní organizace, připojí se zápis o vzniku nové místní organizace. Kancelář hnutí předloží přihlášku krajské radě, pokud je v daném kraji zřízena, a ta ji do měsíce od jejího doručení projedná. Nepřijme-li krajská rada ve lhůtě stanovisko, má se za to, že s přijetím souhlasí. Stanovisko krajské rady má doporučující charakter.

Je-li žádost o členství zamítnuta, písemně se to oznámí uchazeči.


Článek 4. Zánik členství

Členství ve hnutí zaniká:

- písemným vystoupením ze hnutí doručeným kanceláři hnutí,

- vstupem do jiného politického hnutí nebo politické strany

- přijetím kandidatury na kandidátce jiného hnutí nebo strany bez písemného souhlasu předsednictva hnutí,

- vyloučením,

- nezaplacením členského příspěvku do 31. ledna za první kvartál, do 30. dubna za druhý kvartál, do 31. červenceza třetí kvartál a do 30. listopadu za čtvrtý kvartál daného roku, nestanoví-li předsednictvo pozdější datum. V případě, že datum připadne na den pracovního volna, posouvá se na nejbližší následující pracovní den. Povinnost zaplacení je splněna, je-li ve lhůtě příspěvek odeslán,

- smrtí.

Členství ve hnutí se pozastaví na základě písemného oznámení člena doručeného kanceláři hnutí.

O rozhodnutí ve věci řízení o zániku členství ve hnutí podle odst. 1 písm. b) až d) musí být člen vyrozuměn.


Článek 5. Práva a povinnosti člena

Člen, jehož členství nebylo pozastaveno, má právo:

- účastnit se jednání členské schůze místní organizace, jíž je členem,

- volit a být volen do funkcí ve hnutí,

- být informován o přijatých usneseních orgánů hnutí,

- předkládat orgánům hnutí návrhy, stížnosti a připomínky,

- svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům hnutí,

- v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi,

- účastnit se s výjimkou hlasování zasedání orgánů hnutí, jestliže se rozhoduje o jeho osobě.

Člen je povinen:

- prosazovat cíle a program hnutí,

- řídit se stanovami a vnitřními předpisy hnutí,

- plnit usnesení a rozhodnutí orgánů hnutí,

- plnit převzaté úkoly a nést za ně odpovědnost,

- platit stanovené členské příspěvky v určené lhůtě,

- neprodleně oznamovat předsedovi místní organizace změny údajů, které jsou uvedeny v přihlášce, a skutečnosti, které mohou vést k ukončení jeho členství ve hnutí.


Přihlášku do hnutí Plán Česká republika na 1. místě! prosím vytiskněte a pošlete poštou na adresu hnutí: Hnutí Plán Česká republika na 1. místě!, Poštovní schránka 1.3, Divišovská 2307/14, 149 00 Praha 4

Image